Status akkurat nå:


31.01.2010    Entreprenøren har nå levert inn detaljerte planer til kommunen for grunnarbeidene som skal gjøres for å tilrettelegge anlegget. Det skal nå være klart til å sette i gang, og videre fremdrift vil foregå etter entreprenørens tidsplaner.


16.01.2009    På dette webstedet har det vært stillstand lenge nå, men det har faktisk skjedd svært gledelige ting i løpet av det siste året. Etter svært mye godt arbeid i kulissene, har et samarbeidsutvalg med medlemmer fra Askøy og Herdla skytterlag og Askøy Jeger- og Fiskeforening klart å få i stand en avtale med entreprenører som vil tilrettelegge områdene med vei, vann og kloakk, samt grovplanere områdene for skytebaneanleggene. Og dette vil de gjøre uten at det koster oss noe! De drar nytte av at de kan deponere overskuddsmasser i anlegget, som de ellers ville ha måttet transportere langt vekk.

 

Med denne avtalen i bakhånd har utvalget også klart å få politisk aksept for at nok er nok, og at det nå kan settes i gang så snart de nødvendige formelle ting er på plass. Gledesbudskapet ble blant annet omtalt i BergenAvisen.

 

Stor honnør til de som har fått dette til!23.01.2006    Sakslisten fra møtet 19.01.2006 i komite for teknikk og miljø ble lagt ut på kommunens websider i dag. Det gikk dessverre som vi fryktet; politikerne velger å skyve avgjørelsene foran seg.

Her er møteprotokollen for denne saken.

Vi ser igjen at en mangeårig, møysommelig prosess settes til side, og politikerne gjør lettvinte og ubegrunnede vedtak som kan få store konsekvenser.

I den første delen av vedtaket vil de spørre skytterlaget om vi er tjent med å bygge ut anlegget. Hvis de hadde lest de fremlagte papirene, hadde de funnet svaret der! SELVFØLGELIG skal vi gå videre og gjennomføre prosjektet!

I den andre delen av vedtaket avviser de uten begrunnelse en nødvendig utvidelse av området. Uten en slik utvidelse er det ikke mulig å få plass til leirduebanen. Hvis dette vedtaket blir endelig, mister Askøy Jeger- og Fiskerforening sin planlagte bane!

Vi forlanger nå at politikerne viser respekt for den over 20 år lange saksbehandlingen! De kan ikke få lov til å velte så mange års arbeid på denne lettvinte måten!


16.01.2006    På bakgrunn av det tidligere nevnte behovet for utvidelse av fareområdet for leirduebanen, og forvirringen rundt støyberegningene, har administrasjonen i Askøy kommune funnet det nødvendig å fremme en sak for Komite for teknikk og miljø sitt møte 19.01.2006.
I saksinnstillingen, som kan leses på Askøy kommunes nettsider (søk på skytebane), dramatiseres disse nye opplysningene i den grad at politekerne innbys til å fatte vedtak om å avvise utvidelse av fareområdet, og stille spørsmål til utbyggerne om det er noen vits i å fortsette med planene.

La det være sagt med det samme: SELVFØLGELIG skal vi gå videre og gjennomføre prosjektet!

Skytterlagets advokat har i brev til kommunen datert 11.01.2006 påvist at det i realiteten ikke er noen uenighet mellom de sakkyndige når det gjelder støyberegninger. Uansett er det Fylkemannens miljøvernavdeling og Statens Forurensningstilsyn som har avgjørende myndighet og kompetanse når det gjelder støy, ikke administrasjon eller politikere i kommunen.

Når det gjelder utvidelsen av området av hensyn til leirduebanen vil vi med styrke fremholde at dette er en mindre vesentlig endring med tanke på areal og omgivelser, men et være eller ikke være for Askøy Jeger- og Fiskerforenings planer om leirduebane!

Hvis leirduebanen må gå ut, mister området en stor bruker, og verdien av samkjøring og utnyttelse av fellesressurser blir mye mindre.

I tillegg må AJFF starte fra begynnelsen igjen for å finne et annet område. Dette vil være en uklok politisk beslutning, om den blir fattet!


Vi oppfordrer politikerne til å skjære gjennom og vedta videre gjennomføring av prosjektet, og at de også ser nødvendigheten av å regulere det lille tilleggsarealet som trengs for leirduebanen!


06.09.2005    Kommunens advokat sender Begjæring om skjønn til Midhordland Tingrett, og Søknad om forhåndstiltrede til Fylkesmannen i Hordaland!
Dette skjedde blant annet etter påtrykk fra skytterlaget. Kommunens advokat skriver i brevet til Fylkesmannen blant annet:

Det har i mange år vært arbeidet med å planlegge og ervere areal for skytebane og tilhørende aktivitetssenter. ...
Både Askøy Skytterlag og Det Frivillige Skyttervesen har sterkt oppfordret Askøy kommune til å gjennomføre arealerverv og oppstarte arbeidene med nødvendig infrastruktur så snart som mulig.


Endelig begynner det å skje noe!


02.07.2005    Ved gjennomgang av planene for baneanleggene finner DFS sin konsulent at det er gjort en feil i forbindelse med inntegning av farlig område for leirduebanen, slik at en del av fareområdet ligger utenfor området som er vedtatt ekspropriert.

Skytterlagets advokat gjør kommunen oppmerksom på dette, og foreslår å ta det ekstra arealet med i ekspropriasjonen som en mindre vesentlig endring. Det gjelder to sektorer på til sammen 17,5 mål.

Til sammenligning er det opprinnelige området på 68,4 mål.


22.06.2005    Kilde akkustikk har punktberegnet støy ved Erdal Ungdomsskole, og kommer til at støynivået er 70 dBA, noe som er mye høyere enn tidligere antatt.

Det viser seg etterhvert at grunnen til endring i beregnet støynivå er at Kilde denne gangen har brukt nye, digitale kartverk som grunnlagsmateriale, og det viser seg å være forskjell i høydekotene mellom gamle og nye kart.

Kommunen kontrollmåler, og finner at de digitale kartene er korrekte.

Det har imidlertid også skjedd endringer i byggeteknikk og materialvalg for standplasser siden de første beregningene ble gjort, og når disse endringene legges inn i beregningene, oppveier de endringene i kartmaterialet.

Korrigert beregning med dagens standplassbygg og støydempende materialer viser at støygrensen ved Ungdomsskolen vil ligge på 59 dBA, noe som er under den strengeste grensen på 60dBA.


26.05.2005    Omsider kommer ekpropriasjonen opp for kommunestyret, og blir vedtatt gjennomført.


30.11.2004    Etter at Administrasjonen har gitt opp å forhandle frem en avtale med grunneierne, foreslår den å ekspropriere grunnen. Komite for oppvekst og kultur, og komite for teknikk og miljø går i sine møter i løpet av høsten også inn for dette.

I formannskapsmøtet den 30. november settes følgende benkeforslag frem av Arbeiderpartiet:

Administrasjonen prøver å få til frivillig grunnavståelse.

Dette benkeforslaget blir vedtatt mot Høyres to stemmer! Dette førte til nesten et halvt års utsettelse av ekspropriasjonen.


14.07.2004    Askøy kommune tilbyr grunneierne en kommunal nausttomt på Hanøy i bytte mot gårdsnummer 8 i Munkebotn regulert til skytebane. Fagsjef Ove Vonheim for avdeling for drift og utbygging tar forbehold om at makebytteavtalen godkjennes av politikerne. Han tidfester behandlingen av makebyttet til møtet for Komité for teknikk og miljø 26.august.


22.12.2003    Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvernavdelinga, har innvilget søknaden om å etablere skytebaner i Munkebotn!. Kunngjøringen om dette er offentliggjort på Fylkesmannens internettsider. Gå til nyhetsarkivet dato 22.12.2003. Tillatelsen med vilkår finner du her


15.08.2003    Søknad om konsesjon for etablering av skytebaner i Munkebotn er tatt opp til behandling i Miljøvernavdelingen til Hordaland Fylkeskommune. Kunngjøringen om dette blir offentliggjort i Bergens Tidende og i Askøyværingen. I tillegg er fullstendig søknad med kartvedlegg lagt ut til offentlig ettersyn på Kundetorget i Kleppestø. Høringsfristen er 6 uker.


30.04.2003    Askøy kommunes eiendomsavdeling forhandler med grunneierne om overtakelse (kjøp) av området.

Dersom de ikke kommer frem til en minnelig ordning, har kommunestyret vedtatt at området skal eksproprieres. På signalene som er gitt kan det imidlertid se ut til at grunnspørsmålet kan bli løst ved makeskifte.

De impliserte lagene arbeider for tiden med finansiering og planlegging av egne anlegg samt et felles klubbhus.