Reguleringsplanen er godkjent

Reguleringsplanen for Munkebotn skyte- og aktivitetssenter, plan 118, ble stadfestet av Askøy kommunestyre den 23.11.2000. Klage på planen ble avvist av Fylkesmannen i Hordaland i skriv av 12.06.2001.

OBS: linkene under er de originale planene. De er nå vesentlig endret. Se Baneanlegg

Oversiktkart som viser plassering av veier, parkeringsplasser samt de forskjellige anleggene er nedfotografert og skannet inn, og kan sees her: Oversiktskart

Støysonekart som viser utstrekningen av de beregnede støysoner for henholdsvis 70, 65 og 60 dBA(I) finnes her: Støysonekart

Reguleringsplanens bestemmelser finner du her: Reguleringsbestemmelser