Kostnadsoverslag

Kostnadene vil totalt sett kunne komme opp i 15 mill kroner, og er fordelt slik:

Grunnerverv (kommunens tall) 1,5 - 2 mill kr
Infrastruktur (vei, parkering, vann, kloakk, strÝm) 5,5 mill kr
Modellflybane 0,3 mill kr
Pistolbaner, 25 + 50 m 1,4 mill kr
Riflebaner, 100 + 200 m 2,7 mill kr
Leirduebane 0,7 mill kr
Klubbhus 2,4 mill kr