ASKØY KOMMUNE

 

Sekretariatet                                                                           Side 1 av 7

 

SAMLET SAKSFREMSTILLING

 

Arkivsak:          02/01595

                      Tittel:                   SKYTEBANE I MUNKEBOTN

 

                      Saknr               Utvalg                                                                                        Møtedato

                      0076/02             Kommunestyret                                                                           19.09.02

                      0102/02             Formannskapet                                                                            20.08.02

                      0120/02             Komite for teknikk og miljø                                                           11.06.0?

                      0031/02             Komite for oppvekst og kultur                                                       05.06.02

 

SAKSUTREDNING

 

Saksbehandler: Gunnar Brynjulfsen               Arkiv: C21 &50

Arkivsaksnr.:   02/01595                        013405/02                 Dato: 23.05.02

 

Avgjøres       av: Kommunestyret

 

Behandles    i følgende utvalg:          Komite for Teknikk og Miljø

                                                            Komite for Oppvekst og Kultur

                                                            Formannskapet

 

 

SKYTEBANE l MUNKEBOTN

GRUNNERVERV

 

Vedlegg:

 

Fellesbrev fra Askøy Skytterlag, Askøy Sportskytterlag, Askøy Jeger og Fiskeforening, Askøy Modellflyklubb, datert 4. mai 2002.

K-Sak 0114/00: Reguleringsplan 118 - Munkebotn aktivitetssenter/skytebane.  Kart reguleringsplan 118.

 

Andre saksdokumenter(ikke vedlagt):

 

KTK-sak 0181/99: Reguleringsplan 118 - Munkebotn aktivitetssenter/skytebane.

 

Saksopplysninger:

 

Arbeidet med etablering med skytebane på Askøy har vært til utredning siden tidlig på 80 tallet det har vært igangsatt flere reguleringsprosesser med etablering av skytebane i Askøy som mål.  Det foreligger nå en vedtatt reguleringsplan jfr.  Vedlagt K-sak 0114/00 der det ble fattet følgende vedtak:

«Askøy kommunestyre tar til etterretning de uttalelser og merknader som er fremsatt til reguleringsplanen, plan datert 07.11.95 og sist revidert 08.01.96 med illustrasjonsplan datert 0 7.11.95 og sist revidert 04.05.97 og reguleringsbestemmelser sist revidert 04.05.98 Reguleringsbestemmelsene endres således:


ASKØY KOMMUNE

 

SIDE NR.: 2 AV 7

 

 

 

 

- §3 punkt 3 gis følgende ordlyd (tillegg): De støydempende tiltak på standplass skal oppføres som beskrevet i Kilde Akustikk as sin rapport av 24.04.98. Tiltakene skal utføres før skytebanen kan taes i bruk.

 

- § 5 punkt 2 Uttas.  Det inntas ny tekst således: Åpningstider for skytebanen (brukshyppighet), støyskjerming, sikring m.m. skal avklares ved konsesjonsbehandling av skytebanen. Reviderte reguleringsbestemmelser i henhold til foranstående påføres revisjonsdato: 26.10.00. Ovenstående endringer anses ikke å betinge ny utleggelse til offentlig ettersyn av reguleringsplanen.

 

Vedtaket er fattet i hht. § 27~2 i plan- og bygningsloven.»

 

I reguleringsplanen er det tilrettelagt for følgende aktiviteter:

 

Skytebane 50 - 100 og 200 meter og modellflybane. I tillegg er det regulert inn et aktivitetsområde for annen kultur og friluftsaktivitet.  For dette området er det kommet innspill fra trial og motoraktivitet samt hestesport aktivitet.  For denne aktiviteten foreligger ingen godkjenning for etablering.  Disse aktivitetene kan det åpnes for i område etter særskilt søknad og må bl.a. godkjennes i forhold til støy o.l.

 

I samband med etablering av skytebane og aktivitetssenter har Rådmannen hatt dialog og møte med representanter fra de impliserte lagene der fremdrift for etablering ble gjennomgått.  Skytterlagene og de samarbeidende klubber har sammen allerede startet arbeidet med å planlegge bygging og vil før sommeren utarbeide en egen presentasjon av prosjektet.  Det regulerte området er i dag i privat eie med mange grunneiere.  Erverv av grunn vil være første trinn i prosessen.

 

Det er Kommunen som må forestå grunntingingsarbeidet med de berørte parter.

I brev av 4.mai 2002 anmoder lagene Askøy Kommune å sette i gang arbeidet med å fa ervervet grunn for skytebane og aktivitetssenter.

 

Lagene har engasjert rådgiver for å forestå arbeidet og fremdriften med ny skytebane i Askøy og har sendt inn søknad til Askøy Kommune om økonomisk støtte for inndekking av konsulenthonorar.  Denne søknaden er sendt Idrettsrådet i Askøy for uttale og vil bli lagt frem som egen sak når uttale foreligger.

 

Vurdering:

 

Både inngåelse av avtale og ekspropriasjon har en økonomikonsekvens.  Det regulerte areal er på 180 daa.  Skisserer vi en kvadratmeterpris på kr. 7,- tilsvarer det kr. 1.260.000,- pluss skjønnsomkostninger, samlet utgift mellom 1,5 og 2 million kroner.

 

I drøftinger med lagene skisserer de at de ikke har økonomi til å bidra på investeringssiden i forhold til erverv av grunn.  Erverv er heller ikke stønadsberettiget over spillemidlene.

 

Dersom grunntingsarbeidet skal igangsettes gjøres det i henhold til liste over berørte parter som

inngår i reguleringsplan dokumentet.

 

RÅDMANNENS KONKLUSJON:

 

Rådmannen legger frem følgende alternative forslag til konklusjon:


ASKØY KOMMUNE

 

SIDE NR.: 3 AV 7

 

 

1.    Med bakgrunn i kommunens totale økonomiske situasjon, finner ikke Kommunestyret på det nåværende tidspunkt å kunne igangsette grunnerverv til ny skytebane i Askøy.

 

2.    Rådmannen bes igangsette forhandlinger om grunnerverv av nødvendig grunn regulert til skytebane og aktivitetssenter i henhold til reguleringsplan nr. 118, sist rev. 26.10.00.

 

Dersom tilfredsstillende grunnavtaler ikke oppnås i minnelighet, vedtar Kommunestyret å ekspropriere grunn og rettigheter i medhold av plan- og bygningslovens § 35 nr. 1.

 

Kommunestyret samtykker i at det i nødvendig utstrekning søkes om forhåndstiltredelse etter oreigingslovens § 25.

 

Økonomikonsekvenser for grunnerverv innarbeides i budsjett/økonomiplan.  Dette sees som det totale kommunale økonomiske bidrag.  Finansiering av anlegget ut over dette må ivaretaes av lagene.

 

 

Møtebehandling Komite for oppvekst og kultur, 05.06.02

 

Jan Mikkelsen (H) fremmet rådmannens konklusjon pkt. 2:

Rådmannen bes igangsette forhandlinger om grunnerverv av nødvendig grunn regulert til skytebane og aktivitetssenter i henhold til reguleringsplan nr. 118, sist rev. 26.10.00.

 

Dersom tilfredsstillende grunnavtaler ikke oppnås i minnelighet, vedtar Kommunestyret å ekspropriere grunn og rettigheter i medhold av plan - og bygningslovens § 35 nr. 1.

 

Kommunestyret samtykker i at det i nødvendig utstrekning søkes om forhåndstiltredelse etter oreigingslovens § 25.

 

Økonomikonsekvenser for grunnerverv innarbeides i budsjett/økonomiplan.  Dette sees som det totale kommunale økonomiske bidrag.  Finansiering av anlegget ut over dette må ivaretaes av lagene.

 

Arnhild Christiansen (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Det tas kontakt med Askøy Hundeklubb for å se på muligheten av å innpasse en del av området til deres behov.

 

Asbjørn Pettersen (A) foreslo:

Komite for Oppvekst og Kultur er positiv til etablering av skytebane i Munkebotn.  Da det ikke er satt av midler i budsjettet 2002 er saken å komme tilbake til i økonomiplansammenheng,

 

                      Avstemming:

 

                      Jan Mikkelsens forslag:                                                             For 8 st.

                      Asbjørn Pettersens forslag:                                                        For 2 st. (2A)

                                           Arnhild Christiansens tilleggsforslag:                                           Enstemmig.


ASKØY KOMMUNE

 

SIDE NR.: 4 AV 7

 

 

 

 

Vedtak:

 

Rådmannen bes igangsette forhandlinger om grunnerverv av nødvendig grunn regulert til skytebane og aktivitetssenter i henhold til reguleringsplan nr. 118, sist rev. 26.10.00.

 

Dersom tilfredsstillende grunnavtaler ikke oppnås i minnelighet, vedtar Kommunestyret å ekspropriere grunn og rettigheter i medhold av plan- og bygningslovens § 35 nr. 1.

 

Kommunestyret samtykker i at det i nødvendig utstrekning søkes om forhåndstiltredelse etter oreigningslovens § 25.

 

Økonomikonsekvenser for grunnerverv innarbeides i budsjett/økonomiplan.  Dette sees som det totale kommunale økonomiske bidrag.  Finansiering av anlegget ut over dette må ivaretaes av lagene.

 

Det tas kontakt med Askøy Hundeklubb for å se på muligheten av å innpasse en del av området til deres behov.

 

 

 

Møtebehandling Komite for teknikk og miljø, 11.06.02

 

Lagt ut i møtet:

 

• Møtebehandling i komite for oppvekst og kultur 05.06.02.

Skriv fra Skytebanerådgiver Rolf Yngve Stenhaug, datert 10.06.02

--Martin Tveit (A) inhabil = 10—

 

Torill Nilsen (H) fremmet følgende forslag:

1 .    Rådmannen bes igangsette forhandlinger om grunnerverv av nødvendig grunn regulert til skytebane og aktivitetssenter i henhold til reguleringsplan nr. 118, sist rev. 26.10.00.

2.     Dersom tilfredsstillende grunnavtaler ikke oppnås i minnelighet, vedtar Kommunestyret å ekspropriere grunn og rettigheter i medhold av plan- og bygningslovens § 35 nr. 1.

3.     Kommunestyret samtykker i at det i nødvendig utstrekning søkes om forhåndstiltredelse etter

oreigingslovens § 25.

4.     Økonomikonsekvenser for grunnerverv innarbeides i budsjett/økonomiplan.  Dette sees som det totale kommunale økonomiske bidrag.  Finansiering av anlegget ut over dette må ivaretaes av lagene.

5.    Det tas kontakt med Askøy Hundeklubb for å se på muligheten av å innpasse en del av området til deres behov.

 

Anne Lauritsen (FrP) fremmet følgende forslag:

1 .    Rådmannen bes igangsette forhandlinger om grunnerverv av nødvendig grunn regulert til skytebane og aktivitetssenter i henhold til reguleringsplan nr. 118, sist rev. 26.10.00.

 


ASKØY KOMMUNE

 

SIDE NR.: 5 AV 7

 

……..Denne siden mangler……..


ASKØY KOMMUNE

 

SIDE NR.: 6 AV 7

 

 

                             Avstemming:

                      Fellesforslaget pkt. 1,3,4                                                           Enstemmig

                      Fellesforslaget pkt. 2                                                                 For 9 st. Mot 2 st. (2FrP)

                      Tilleggsforslag fra KrF/SV                                                        Enstemmig

 

                      Vedtak:

 

1 .    Rådmannen bes igangsette forhandlinger om grunnerverv av nødvendig grunn regulert til skytebane og aktivitetssenter i henhold til reguleringsplan nr. 118, sist rev. 26.10.00.

2.    Dersom tilfredsstillende grunnavtaler ikke oppnås i minnelighet, vedtar Kommunestyret å ekspropriere grunn og rettigheter i medhold av plan- og bygningslovens § 35 nr. 1.

3.    Kommunestyret samtykker i at det i nødvendig utstrekning søkes om forhåndstiltredelse etter oreigingslovens § 25.

4.    Økonomikonsekvenser for grunnerverv innarbeides i budsjett/økonomiplan.

5.    Samordning av de forskjellige aktivitetene i området tas opp i egen sak.

 

 

Møtebehandling Kommunestyret, 19.09.02

 

--Martin Tveit (A) inhabil = 42--

 

Jan-Ove Fromreide (JOF) foreslo nytt pkt. 2 og pkt. 3 i innstillingen:

2.    Det forutsettes at grunnavtaler oppnås i minnelighet, slik at de private eiendomsbesitterne ikke lider noe økonomisk tap.  Kommunestyret avviser ekspropriasjon da man ikke ser at en skytebane er en tungtveiende samfunnsmessig nødvendighet.

3.    Kommer man ikke til enighet, vil kommunestyret vurdere andre alternativer.

 

Anne Lauritsen (FrP) fremmet følgende forslag:

1.    Rådmannen bes igangsette forhandlinger om grunnerverv av nødvendig grunn regulert til skytebane og aktivitetssenter i henhold til reguleringsplan nr. 118, sist rev. 26.10.00.

2.    Økonomikonsekvenser for grunnerverv innarbeides i budsjett/økonomiplan.  Dette sees som det totale kommunale økonomiske bidrag.  Finansiering av anlegget ut over dette må ivaretaes av lagene.

 

Per Roald Midtøy (PRM) foreslo slikt tilleggsforslag til innstillingens pkt. 2:

.. «Grunnlag for ekspropriasjon er hjemlet i oreigningslovens § 1.40»

 

                   Avstemming:

                   Innstillingen pkt. I                                                          Enstemmig

                   Roald Midtøys tilleggsforslag, pkt.2                               For 4 st. (2UP,1JOF,1PRM) Mot 38 st.

                   Innstilling pkt. 2                                                            For 35 st.

                   Jan-Ove Fromreides forslag pkt. 2 (og 3)                      For 7 st. (5FrP,1JOF,1PRM)

                   Innstillingen pkt. 3                                                         Enstemmig


ASKØY KOMMUNE

 

SIDE NR.: 7 AV 7

 

 

 

 

                             Anne Lauritsens forslag:                                                For 7 st. (5FrP,1JOF,1PRM)

                      Instillingen pkt.4                                                            For 35 st.

 

                      Imistillingen pkt.5                                                           Enstemmig

 

 

                      Vedtak:

 

1 .    Rådmannen bes igangsette forhandlinger om grunnerverv av nødvendig grunn regulert til skytebane og aktivtetssenter i henhold til reguleringsplan nr. 118, sist rev. 26.10.00.

2.     Dersom tilfredsstillende grunnavtaler ikke oppnås i minnelighet, vedtar Kommunestyret å ekspropriere grunn og rettigheter i medhold av plan- og bygningslovens § 35 nr. 1.

3.     Kommunestyret samtykker i at det i nødvendig utstrekning søkes om forhåndstiltredelse etter oreigingslovens § 25.

4.     Økonomikonsekvenser for grunnerverv innarbeides i budsjett/økonomiplan.

5.     Samordning av de forskjellige aktivitetene i området tas opp i egen sak.

 

 

 

 

Rett utskrift.

 

Dato:              23.09.02